Giá trị tỷ lệ hao mòn trên phương tiện nghiền i măng trên mỗi tấn i măng

user-image

Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị thuộc Bộ …

Ghi chú: Danh mục Phần mềm ứng dụng - Sản phẩm phần mềm (Loại 4) nêu trên căn cứ Thông tư 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2013/TT-BTTTT. 2. Tài sản cố định vô hình là gì? - Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã ...

user-image

Mẫu quy định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố …

Tài sản công là trang thiết bị dễ hỏng có nguyên giá từ 10.000.000 đồng có được xác định là tài sản cố định hay không? Mẫu quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương? Phân loại tài sản cố định đối với ...

user-image

Điều chỉnh cách xác định tỷ lệ hao mòn của công …

72 Tham khảo 1. Cơ sở lý luận Theo Tiêu chuẩn số 8 (Quyết định 129/BTC), giá trị hao mòn của tài sản là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do được sử dụng theo mục đích sử dụng của tài sản, do bào mòn của các yếu tố tự nhiên, do tiến bộ ...

user-image

Quy Định Khấu Hao Xe Ô Tô Chi Tiết Nhất

Công thức tính khấu hao xe ô tô cũ như sau: Ở Việt Nam: (từ 7 – 10 %) x giá lăn bánh x số năm sử dụng. Trên thế giới: 10% x giá xe lăn bánh x số năm sử dụng. Trong đó giá lăn bánh là giá nên yết + chi phí đăng ký xe + chi phí khác. VD: …

user-image

Hướng dẫn giải tất cả bài tập tính khấu hao TSCĐ

3/ Một thành viên góp vốn kinh doanh cùng công ty bằng một phương tiện vận tải phục vụ cho hoạt động bán hàng, giá trị tài sản được ghi nhận trên biên bản góp vốn là 800.000.000đ 4/ Công ty thanh lý một nhà kho đã khấu hao hết từ tháng 12/2016 có nguyên giá là 250.000.000đ.

user-image

Xác định nguyên giá tài sản cố định đối với giá trị quyết toán …

Giá trị quyết toán cho chi phí khảo sát công trình kết cấu hạ tầng hàng hải có được xem là nguyên giá tài sản cố định hay không? Theo Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC có nêu như sau: Xác định nguyên giá của tài sản cố định:1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu ...

user-image

Tài sản cố định tính hao mòn, khấu hao trong phạm vi nào?

Mức hao mòn hàng năm của từng tài sản cố định = Nguyên giá của tài sản cố định x Tỷ lệ tính hao mòn (% năm)Hàng năm, trên cơ sở xác định số hao mòn tăng và số hao mòn giảm phát sinh trong năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tính tổng số hao mòn của tất cả ...

user-image

Hỏi đáp CSTC

Hỏi đáp CSTC. Kính thưa BTC! Tôi có một nghiệp vụ mà thông tư 107/2017/TT-BTC chưa nói rõ: Tôi muốn hỏi về nghiệp vụ mua TSCĐ từ nguồn thu học phí (thu dịch vụ). Nghiệp vụ này thông tư 107/2017/TT-BTC nói chưa rõ ràng. Tôi đọc có một số tài liệu có hướng dẫn là khi mua ...

user-image

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND danh mục thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn …

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2018 và thay thế Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình quy định Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố ...

user-image

Kiểm định Tuổi thọ và Xác định tỷ lệ chất lượng còn lại của …

Thông tư 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022, có hiệu lực từ 01/6/2023 – Ban hành QCVN 03:2022-BXD Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng Mục 2.2.1 (QCVN 03:2022) thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình phải được xác định trong nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. A.1 Các ...

user-image

Bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp khấu …

I. Công thức tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ. Xem thêm: chuẩn mực kế toán số 09 – ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái. II. Bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Bài tập 1: …

user-image

Tỷ lệ hao mòn tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

Thời gian sử dụng để tính hao mòn, tỷ lệ hao mòn tài sản hạ tầng giao thông đường bộ quy định tại bảng dưới đây được áp dụng để tính hao mòn tài sản từ năm 2022. STT. Danh mục các loại tài sản hạ tầng giao thông đường bộ. Thời gian sử dụng để tính hao mòn ...

user-image

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6016:2011 (ISO 679:2009) về Xi măng

TCVN 6016:2011 do Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn trên cơ sở chuyển dịch từ tiêu chuẩn ISO 679:2009. Tuy nhiên, để đảm bảo điều kiện thử nghiệm phù hợp với điều kiện Việt Nam: khí hậu, môi trường, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ …

user-image

Hao mòn vật lí (Physical depreciation) là gì?

Khái niệm. Hao mòn vật lí trong tiếng Anh gọi là: Physical depreciation. Hao mòn vật lí là tổn thất về tính hữu dụng của tài sản dẫn tới giảm giá trị tài sản do hư hỏng về vật chất của tài sản hoặc các bộ phận cấu tạo nên tài sản, gây ra bởi tác động của thời ...

user-image

Điểm mới Thông tư 23/2023 về tính hao mòn, khấu hao tài …

Điểm mới các trường hợp thay đổi nguyên giá tài sản cố định CQNN. Bổ sung tài sản cố định đặc thù. Bổ sung tài sản cố định theo nguồn gốc hình thành tài sản. Điểm mới Thông tư 23/2023 về tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định CQNN. Thông tư 23/2023/TT-BTC có hiệu ...

user-image

Thông tư 35/2022/TT-BTC quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn …

Thời gian sử dụng để tính hao mòn (năm) Tỷ lệ hao mòn (%/năm) 1. Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường (bao gồm cả cầu đường bộ dài dưới 25m, cống) 30. 3. 2. Cầu đường bộ dài từ 25m trở lên và …

user-image

Phương pháp tính hao mòn và giá trị còn lại của tài sản hạ …

Mức hao mòn hàng năm của tài sản = Nguyên giá tài sản x Tỷ lệ hao mòn (%/năm) Hàng năm, trên cơ sở xác định số hao mòn tăng và sổ hao mòn giảm phát sinh trong năm, cơ quan được giao quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ tính tổng số hao mòn lũy kế của tài sản ...

user-image

Tư vấn đưa giá trị cây xanh vào nguyên giá tài sản cố định

Điều 4 Thông tư 162/2014/TT-BTC cũng quy định: "Những tài sản (trừ tài sản là nhà, vật kiến trúc) có nguyên giá từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng và có thòi gian sử dụng trên một năm được quy định là tài sản cố định đặc thù.". Do đó, trong số những cây ...

user-image

Thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định theo …

Việc điều chỉnh tỷ lệ hao mòn tài sản cố định bảo đảm tăng, giảm không vượt quá 20% tỷ lệ hao mòn của tài sản cố định tương ứng quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 23/2023/TT-BTC. - Đối với …

user-image

Cách tính khấu hao Tài sản cố định theo đường …

Lưu ý 1 vài trường hợp sau: - Nếu thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của TSCĐ thay đổi, Doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của TSCĐ bằng cách: + Lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán …

user-image

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 345:2006

Phải bảo đảm nhịp nhàng hoạt động của trạm trộn, phương tiện vận chuyển hỗn hợp ra hiện trường, thiết bị rải và phương tiện lu lèn. 5.1.2. Khoảng cách giữa trạm trộn và hiện tượng thi công phải tính toán sao cho hỗn họp khi vận chuyển đến hiện trường bảo ...

user-image

Sửa tỷ lệ hao mòn của một số loại tài sản cố định (dự kiến)

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn của một số tài sản cố định quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 45/2018/TT-BTC. >> Định mức lao động của dịch vụ sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

user-image

Cách định giá xe ô tô cũ và tỷ lệ khấu hao trung …

Để đánh giá giá trị của xe ô tô cũ thì cơ bản dựa trên tốc độ khấu hao xe qua thời gian. Trung bình 1 xe ô tô khấu hao từ - 0% sau 25 năm (trung bình 4%/năm), trong đó: Từ 1 - 3 năm đầu: 5% - 8% mỗi …

user-image

Tỷ giá hối đoái – Wikipedia tiếng Việt

Tỷ giá hối đoái (còn được gọi là tỷ giá trao đổi ngoại tệ, tỷ giá Forex, tỷ giá FX hoặc Agio) giữa hai tiền tệ là tỷ giá mà tại đó một đồng tiền này sẽ được trao đổi cho một đồng tiền khác. Nó cũng được coi là giá cả đồng tiền của một quốc gia được biểu hiện bởi một tiền tệ …

user-image

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần với tài sản cố …

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:1. Các phương pháp trích khấu hao:a) Phương pháp khấu hao đường thẳng.b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

user-image

Công thức và cách tính giá trị thặng dư, khối lượng thặng dư

100.000 đô la giá trị thặng dư. Hãy xác định khối lượng giá trị thặng dư và tỷ suất giá trị thặng dư hàng năm. Bài 23: Tư bản ứng trước của khu vực I là 100 tỷ đô la, của khu vực II là 42,5 tỷ đô la. c :v và m' của

user-image

Quyết định 1813/QĐ-LĐTBXH 2019 thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn …

Tỷ lệ hao mòn (% năm) A. Tài sản cố định hữu hình chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC. I. Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải . Loại 1. Phương tiện vận tải. 1. Phương tiện vận tải khác. 10. 10. Loại 2. Máy móc, thiết bị. 1

user-image

Quyết định 2402/QĐ-BTP 2019 về thời gian sử dụng và tỷ lệ …

a) Tài sản (trừ tài sản là nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc) có nguyên giá từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đến dưới 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) và có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên; b) Tài sản là trang thiết bị dễ hỏng, dễ vỡ có ...

user-image

Khấu Hao Là Gì? 3 Phương Pháp Tính Khấu Hao Tài Sản

Giá trị khấu hao hàng năm = Nguyên giá của tài sản tại năm tính toán * tỷ lệ khấu hao nhanh. Trong đó, tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng * hệ số điều chỉnh. Tỷ lệ khấu hao tài …

user-image

1. Hao mòn, khấu hao tài sản cố định của cơ quan nhà nước

2. Phạm vi tài sản cố định tính hao mòn, khấu hao. Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Thông tư 23/2023/TT-BTC thì phạm vi tài sản cố định tính hao mòn, khấu hao bao gồm : - Tài sản cố định hiện có tại cơ quan, tổ chức, đơn …

user-image

Tìm hiểu về giá trị hao mòn lũy kế

Mọi thứ nên dựa trên giá trị còn lại của sản phẩm. Điều kiện: Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định là tổng số hao mòn của tài sản cố định tính đến thời điểm báo cáo. Xác định sớm thời điểm giá trị sử dụng của tài sản là cao nhất. Việc sử dụng ...

user-image

Khấu Hao Là Gì? 3 Phương Pháp Tính Khấu Hao Tài Sản

2.1 Ý nghĩa về kinh tế. 2.2 Ý nghĩa về tài chính. 3. 3 phương pháp tính khấu hao tài sản. 3.1 Khấu hao tuyến tính (Phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng) 3.2 Khấu hao theo số dư giảm dần. 3.3 Khấu hao theo khối lượng của sản phẩm. 4. Một số câu hỏi thường gặp.

user-image

KHẢO SÁT MÒN RĂNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở …

Tỷ lệ mòn răng ở nam cao hơn nữ có ý nghĩa (p < 0,05). Bảng 3.3. Tỷ lệ mòn răng theo nhóm tuổi Nhóm tuổi Mòn răng Số lượng Tỷ lệ % 18 - 29 18 6,0 30 - 39 30 10,1 40- 49 61 20,5 ≥ 50 90 30,2 Giá trị p <0,05 Nhận xét: Tỷ lệ mòn răng tăng dần theo tuổi có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 3.2.2.

user-image

Thời gian sử dụng và tỷ lệ tính hao mòn đối với thiết bị truyền …

Trên đây là tư vấn về thời gian sử dụng và tỷ lệ tính hao mòn đối với thiết bị truyền dẫn trong cơ quan nhà nước. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 162/2014/TT-BTC. Mong rằng những tư …

user-image

Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm xi măng của …

Giá cảlà một trong bốn yếu tốquan trọng của marketing - mix đểtạo ra doanh thu. Để đạt được mục tiêu marketing của mình, Công ty cần phải có chính sách giá bán sản phẩm hợp lý, vừa mang tính độc lập vừa phù hợp với các yếu tốmarketing - mix, quan trọng nhất là phù hợp với chính sách phân phối sản phẩm ...

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sitemap